برای ایستادن باید نوشت، باید بسوی متن محوری حرکت کنیم
برای ایستادن باید نوشت، باید بسوی متن محوری حرکت کنیم

نویسنده: رضا نساجی

بخش دوم و پایانی این گفت‌وگوی مکتوب به مقایسه پیروان دو سنت فلسفه‌...

بررسی دلایل غفلت روشنفکران ایرانی از اقتصاد در گفت‌وگو با محمدعلی مرادی
بررسی دلایل غفلت روشنفکران ایرانی از اقتصاد در گفت‌وگو با محمدعلی مرادی

 نویسنده: روزنامه دنیای اقتصاد
خرد تنظیم‌گر و عقل کنشگر

آیت وکیلیان:...

ابزار‌های تحقق «پویایی سیاسی» در رقابت‌های انتخاباتی چگونه می‌توان «اعتماد عمومی» را جلب کرد؟
ابزار‌های تحقق «پویایی سیاسی» در رقابت‌های انتخاباتی چگونه می‌توان «اعتماد عمومی» را جلب کرد؟

نویسنده: محمدعلی مرادی

«انتخابات» فرمی از مشارکت سیاسی و اجتماعی است که واجدان شرایط به‌...

مبانی فلسفی تئوری‌های معماری
مبانی فلسفی تئوری‌های معماری

نویسنده: محمدعلی مرادی

بخش دوم گفتگو
مبانی  فلسفی تئوری‌های معماری
...