تب‌های اولیه

شرایط حصول علم در ایران: درسگفتاری در باب شرایط امکان یا امتناع علوم در ایران

شرایط حصول علم در ایران: درس گفتاری در باب شرایط امکان یا امتناع علوم در ایران

نویسنده: محمدعلی مرادی

این درس گفتار می‌کوشد شرایط امتناع علوم در ایران را ترسیم کند تا بتواند شرایط امکان را فراهم کند. ازاین‌رو نخست به ساختار علم در گذشته ایران پرداخته و شکل‌گیری علم و ساختارهای آن را در طبقه‌بندی، دسته‌بندی علوم و نهادهای علمی تشریح می‌کند و سپس به دوران جدید ایران می‌پردازد و رویارویی با مسائل جدید طرح می‌شود. در اینجا ناگزیر به شکل‌گیری متافیزیک علم بر بنیاد سوژه و سپس به انتقادهایی که به آن شده است، پرداخته و وضیعت علم در ایران را با این سنجی دار بررسی می‌کند.

نگاه به تحول منطق و اسلوب پرداخته و تحولات منطق و اسلوب در ایران ذکر می‌شود. با این درک به مسئله زبان فارسی و مشکلاتی که زبان فارسی از جنبه کمبود فعل‌های ساده و حضور استعاره و ریتم در موسیقی با آن روبرو است و امکان شکل‌گیری مفهوم را مشکل کرده است، پرداخته می‌شود. جدا از این بی‌توجهی به فرم در نوشتن که یکی دیگر از چالش‌هایی است که حصول علم با آن روبرو است، ضمن بیان کوتاهی از اهمیت و تاریخ فرم در نوشتن در غرب به موضوع فرم در زبان فارسی پرداخته می‌شود. با این زمینه وضیعت ایران امروز و آرایش نیروهای ایران که مدعی علم هستند (روحانیون – روشنفکران و دانشگاهیان) و «امر واقع» که هرکدام از آن‌ها با روبرو هستند، تحلیل‌شده و این‌که چگونه می‌توانند این سه گروه ضمن حفظ کثرت در امر سامان یابی و انسجام اجتماعی در ایران وجهان وحدت داشته باشند و بین آنان ضمن مبانی متفاوت، گفتگو صورت گیرد.
جلسه اول – وضیعت علوم در ایران امروز و بیان مسئله
جلسه دوم – وضیعت علوم در گذشته ایران (از فارابی تا میرفندرسکی)
جلسه سوم – علوم در دوران جدید و شکل‌گیری متافیزیک علوم بر پایه سوژه
جلسه چهارم – تاریخچه سوژه و سنجش آن و شکل‌گیری جا هستی (Dasein)
جلسه پنجم – بررسی و ضیعت سوژه در ایران
جلسه ششم – منطق و اسلوب و تحولات آن در غرب
جلسه هفتم – منطق و اسلوب در ایران
جلسه هشتم – شکل‌گیری زبان فارسی جدید و چالش و ضرورت ترجمه
جلسه نهم – مسئله فرم در نوشتن (مقاله، جستار، پاره فکر، گزینه نویس)
جلسه دهم – امر واقع و فرا روندگی از امر واقع در پیش روی سه گرو ه مدعی علم (دانشگاهیان، روحانیون، روشنفکران)
جلسه یازدهم – پرسش از شرایط امکان یا امتناع علم در ایران پرسش از شرایط شکل‌گیری فلسفه در ایران است (فلسفه در ایران چیست؟ و چگونه احیا می‌شود؟)
جلسه دوازدهم – جمع‌بندی و چشم‌اندازهای آتی
این جلسات در سال 1389 در دانشگاه تهران برگزار شد.

 

کلاس شماره 1
تعداد بازدید : 364

تب‌های اولیه