تب‌های اولیه

کلاس هگل

کلاس هگل

متن‌خوانی هگل بر اساس کتاب پدیدارشناسی روح هگل، با تاکید بر متن آلمانی و ترجمه فارسی کتاب پدیدارشناسی جان باقر پرهام صورت گرفته است.
در واقع در اینجا از روش دیالکتیکی با تاکید بر راه پدیدارشناسانه‌ی رسیدن به نظام یا سیستم دانش بحث می‌شود، راه بازگشت به خویشتن کلی.

جلسه اول کلاس هگل
تعداد بازدید : 610

تب‌های اولیه