تب‌های اولیه

مسئله ما و شرایط حصول علم

مسئله ما و شرایط حصول علم

نویسنده: محمدعلی مرادی
مسئله شرایط حصول علم از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن اندیشید.

مسئله شرایط حصول علم از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید به آن اندیشید. این‌که بر چه مبنایی صورت‌بندی و تقسیم علوم صورت می‌گیرد از اهم موضوعاتی است که باید به آن اندیشیده شود، در این مقاله سعی شده است به «من» ایرانی و نهادهای مدعی علم در ایران اندیشیده شود و نسبت آن با موقعیت «این جای» ما موردتوجه قرار گیرد.

منابع: 

چاپ‌شده در: نشریه مسئله ما سال 1395

تعداد بازدید : 106

تب‌های اولیه