تب‌های اولیه

کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری

کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری

نویسنده: محمدعلی مرادی
 

روشنگری (Enlightment) به‌مثابه یک دوران چهره کره زمین را دگرگون کرده است. بدون فهم پایه‌های نظری این دوران، فهم عمیقی از روندهای دنیای امروز ممکن نیست و ما ایرانیان نیز چه به این دوران نگاه مثبت داشته باشیم و چه نگاه منفی، راهی جز شناخت عمیق آن نداریم. شناخت عمیق این دوران جز شناخت مبانی آن نیست و شناخت این مبانی نیز تنها از مجرای کتب کلاسیک روشنگری ممکن است.

ازاین‌رو، خوانش متن‌های اصلی که روشنگری را رقم‌زده‌اند امری است که می‌تواند به ما یاری رساند تا این تحول بزرگ فکری و اندیشه‌ای را بهتر فهم کنیم. درک ما بر این است که روشنگری به‌مثابه یک دوران حاصل یک دوره بیش از سیصدساله است که از سال 1513 که ماکیاولی کتاب «شهریار» را نوشت تا سال 1781 که کانت کتاب «سنجش خرد ناب» را به اتمام رساند، در قلمرو اندیشه طول کشید و کانت تمامی ظرفیت‌های روشنگری را در این کتاب به مفهوم کشاند و آن را به آگاهی مفهومی آورد.
بر این اساس، گروه فلسفه علوم بخش جامعه‌شناسی معرفت و علم انجمن جامعه‌شناسی کارگاه آموزشی را باهدف خوانش متون یادشده با حضور محمدعلی مرادی برگزار کرد. این کارگاه آموزشی شامل هفده نشست هفتگی بود که در هر یک از آن‌ها یکی از هفده متن اصلی عصر روشنگری (که نام فارسی این متون در جدول زیر آمده است) موردبحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسات در آبان 1391 در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

 

 

جلسه اول از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه دوم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه سوم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه چهارم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه پنجم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه ششم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه هفتم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه هشتم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه نهم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
جلسه دهم از کارگاه خوانش متون کلاسیک روشنگری
تعداد بازدید : 1141

تب‌های اولیه