تب‌های اولیه

ما نيز مردمي هستيم

ما نيز مردمي هستيم

ما نيز مردمي هستيم
نویسنده: محمدعلي مرادي

ضرورت تحليل جامعه‌شناسانه براي برخورد با بسياري از مسائل قابل‌طرح در اين حوزه و پرسش‌هاي اجتماعي كشور ما، سال‌هاست به اشكال مختلف از جانب دست‌اندركاران مطرح است. اگرچه برنامه‌های پنج‌ساله، 20 ساله، طرح جامع و سرزميني و ... اين ضرورت را در سطح مشخص‌تري يادآوري مي‌كند.

 

ضرورت تحليل جامعه‌شناسانه براي برخورد با بسياري از مسائل قابل‌طرح در اين حوزه و پرسش‌هاي اجتماعي كشور ما، سال‌هاست به اشكال مختلف از جانب دست‌اندركاران مطرح است. اگرچه برنامه‌های پنج‌ساله، 20 ساله، طرح جامع و سرزميني و ... اين ضرورت را در سطح مشخص‌تري يادآوري مي‌كند.

تعداد بازدید : 46

تب‌های اولیه